Ladies Article
,iaik fjkak nerso fujd ke;sj@
Feb 26, 2014  Views 2959
Aug 26, 2014  Views 2152
fus foaj,a YS;lrKfha ;nkakMmd
Aug 18, 2016  Views 564
fldf,iagfrd,a" fm%I¾ NS;sldfjka ñfok u.
Jun 21, 2016  Views 2252
Sep 30, 2014  Views 2154
Worh bÈßhg fkrd tkafka lskï fya;= ksido@
Aug 26, 2015  Views 2232
ieñhdg mKfia ie,l=j;a Tyqf.a ySkudkh ksid mSvd ú¢ .eyekshla
Jun 25, 2014  Views 2143
wm,hg ku ,shd fldä t,a,Su iqÿiq ke;so@
Mar 02, 2013  Views 2177
  Models mirror
Nadeesha hemamali friend darshi bir
images (0)
Nuwangi Bandara
images (67)
Hashini Chandresakara
images (30)
Oshadi Hewamaddu
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Sadahiru Tharaka
Chandra Madale Sathp
Nathi Wenna Deyak Na
danno budunge sri dh
Digada Sarisara
Awapasa Ahasata
  Films
Kahaani 2012 Hindi F
Theeradha Vilaiyattu
Amal Bisso
Aur Ek Dushman
Krrish 3
Enakkul Oruvan 1984
  Cartoons
Kawuda Boy Wehi Natu
WALAS MULLA (64) 201
KIRISHNA KUMARUGE KA
Silvester and Tweety
ROBAIYA 2015-01-20 -
Pink Sinhala Cartoon
ckm%sh .dhsld rhsks pdreldf.a fjäka m%S IQÜ tl - Photos
Dec 22, 2016 12:07 pm
view 3207 times
0 Comments

ckm%sh .dhsld rhsks pdreldf.a fjäka m%S IQÜ tl - Photosckm%sh .dhk hqj<lajQ rEldka; iy pkao%f,aldf.a ÈhKsh jQ rhsks pdreld úiska ish Ôú;fha jeo.;a mshjrla ;nkak oekgu;a iQodkïfj,d bkakjd'
ta rhsks pdreldf.a újdy W;aijh foieïn¾ 26 meje;aùug iqodkïfj,d bkak ksid'

fï Èkj, Hiru Megastars fõÈldfõ Okxch isßj¾Okf.a lKavdhu" tkï wd¾hkaia ;re lKavdhu ksfhdackh lrñka .dhkfhka" k¾:kfhka iy ;j;a wxYhka /ilska ish yelshdjka fmkajk iqmsß ;rejla njg rhsks pdreld m;afj,d'

b;ska ta iqmsß ;re olaI;d t<s olajk w;f¾ ;uhs rhsksf.a újdy W;aijhg;a Èk kshufj,d ;sfhkafka' rhsksf.a w; .kak bkafka wls, lsh, ;uhs wmg wdrxÑjqfKa'

rhsksf.hs wls,f.hs fjäka m%S IQÜ tfla PdhdrEm tl;=jla wm fj; ,eî ;sfnkjd' tu PdhdrEm ish,a, fu;ekska krUkak'

Pix by - Editing Table
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *