Ladies Article
Dec 02, 2012  Views 2187
Mar 25, 2013  Views 2303
Dec 10, 2013  Views 2148
Jun 28, 2013  Views 2173
ngysr fodrgqj wiqno hy`tj
May 22, 2014  Views 2161
Nov 15, 2014  Views 2848
Oct 09, 2012  Views 2162
Jan 23, 2013  Views 2153
  Models mirror
Bhagya Herath Birt Day Celebration
images (65)
VJ Archana Vijaya Hot IPL Anchor Ho
images (0)
Natasha Rozel Photo Collection
images (11)
Kaushalya Udayangani
images (42)
  Song of the Day - Lyrics
Penena Nopenena Dura
Mihipita Agalak Himi
Sathara Waram
Gahaka Mal Pipila
Mage Jeewithe
bidunu pem hada niwa
  Films
Bindu
Kaavalan
Yaara O Dildaara
One Shot One
Luck
Love Phobia High Rat
  Cartoons
AUSTIN and JUSTIN 02
SUTINMAATIN (182) 20
WALAS MULLA (100) 20
CHUTTAI CHUTTI SE3-3
pink panther 04
VEERA -(13) 2014-11-
àkd jika lrmq wdorh udÜgq - yenehs fmdä wjq,la^PdhdrEm&
Dec 29, 2016 08:51 am
view 3219 times
0 Comments

àkd jika lrmq wdorh udÜgq - yenehs fmdä wjq,la^PdhdrEm&

àkd Ydfk,a lshkafka fï jk úg Y%S ,xldfõ ksrEmK lafIa;%h ;=< bkak ckm%shu pß;hlafka'

ta jf.au ;uhs fuhd wka;¾cd,fh;a b;d iqm%isoaO pß;hla fj,d yudrhs'

fï m%isoaO pß;h m%isoaO ksidu fldhs fõ,dfõ neÆj;a fudlla yß jevl ;uhs kshe,s,d bkafka' ta lshkafka thdf.a ñ;=re ñ;=ßhka tlal tfyu ke;skï lafIaf;%ha fldhs ljqr;a tlal;a md¾á j,ska kï wvqjla kE'

ta yeu md¾á tllgu m%isoaO pß;hla WKdu tl jf.a ,iaikg hkak;a tmehs'

yenehs oeka lshkak hkafka ákd iyNd.S fjk md¾á .ekkï fkfjhs' fïl weú,a,d wÆ;au wdrxÑhla'

àkd oeka fmïj;shla lsõfjd;a Thd,d ms<s.kakjdo@ mqÿu fjkak fohla keyefka ;reK úfha miqjk fudk fld,a,d fl,a,;a b;ska fmïj;=ka fmïj;shka fjkjdfka'

yenehs b;ska wms lshkak hk l;dfõ iqúfYaISnjla ;sfhkjd' ta fudllao okakjdo àkdf.a fmïj;df.a ;uhs fï iqúfYaIs;djh ;sfhkafka'

fï isoaêh okak f.dvla whkï fï jk úg jáka f.däka àkdg álla fodaIdfrdamKh t,a, lrkjd lsh,d ;uhs wdrxÑh'

isoaêh fïlhs àkd oeka hy¿fj,d bkak fmïj;d bkakjfka' thd weú,a,d ;reK úfha miqfjk ;reKfhla ;uhs' yenehs fmdä m%Yafklg ;sfhkafka fï fmïj;df.a ysiflia meys,dÆ' ta lshkafka ysi flia iqÿ meye .ekaú,dÆ'

fldfydu yß b;ska wmsg fï wdrxÑh wdfõ úYajdijka; ;eklska' àkdf.a fmïj;df.a ysi flia iqÿ meye .ekaùu .ek àkdg b;ska m%Yakhla ke;akï wmsg;a b;ska wjq,la kE ´kak'

PdhdrEm my;ska n,kak'

.

30-sec-00_07_51_13-still001 30-sec-00_09_16_16-still002 30-sec-00_09_43_01-still003 30-sec-00_09_44_21-still004

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *