Ladies Article
Oct 09, 2012  Views 2229
Jan 21, 2013  Views 2601
ksfjfia wx. osYd.; lsrSj iy ksrs; oSYdfõ n,h
Apr 28, 2014  Views 3397
Feb 07, 2013  Views 2546
Mar 01, 2015  Views 2191
Oct 08, 2013  Views 2241
ojia úiafika wiajekak fk<d.; yels uq.=Kajekak md;a;shla
Apr 10, 2014  Views 2188
Tfí uq;‍%d j, j¾Kh fln÷o tfykï fï .ek;a ie,ls,su;a jkak
Aug 25, 2015  Views 2334
  Models mirror
Nilanga Senanayake Pictorial
images (25)
Dialog Cricket
images (11)
Shraddha Das
images (17)
Aishara Athukoralage
images (13)
  Song of the Day - Lyrics
Siripuda Wasse Api T
Duka Danne
Sanda Ra Magr Dasa M
Landune
Suwanda Hamana Bilid
Digu Daasa
  Films
Midnight FM 2010
Spirit
Do Numri
Prevesamvanna
Kismat Love Paisa Di
Dhool
  Cartoons
WALAS MULLA-s2 (191)
WALAS MULLA (91) 201
RATHNAGE WEERA CHARI
SUTINMAATINs3- (458)
BEN10- OMNIVERSE (22
Transformers (46) 20
18 fl,a, jf.a wdmq iqis,d fldaÜgf.a u.=,a f.orl .syska l< wuq;= r`.mEu - ùäfhda
Dec 30, 2016 12:45 am
view 3214 times
0 Comments

18 fl,a, jf.a wdmq iqis,d fldaÜgf.a u.=,a f.orl .syska l< wuq;= r`.mEu - ùäfhda

Thdg ikSmo oeka'''''

ishÆ risl risldúhka w;f¾ ckm%sh kula Èkdf.k isák iqis,d fldaÜgf.a u.=,a f.orl .syska wuq;= r.mEula lr,d lsh,d wmsg wdrxÑjqKd'

ta .ek úia;f¾ wehf.kau miq.sh Èfkl wmsg wy.kak ,enqKd'


ta ,ysre;a tlal k;a;,a iqmsß idofha§' tod iqis,d fldaÜgf.a wehg fjÉp isÿùu r.md,d fmkak,;a ;snqKd'

b;ska weh u.=,a f.orl .shmq ojil wehf.a im;a;=j .e,ú,d ;snqfKa lEu fnod.kak hk fj,dfõ'

b;ska im;a;=j .e,jqKq fj,dfõ lEu ms.dk;a wehf.a wf;a ;snqKq ksid ll=f,a im;a;=j ;sfhk úÈhg r.mdkakfj,d ;snqKd'

ysre;a; tlal k;a;,a, iqmsß idofha§ weh úiska yß wmQrejg ta fjÉpfoa r.md,d fmkajQ yeá my;ska krUkak'


 


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *