Ladies Article
Oct 21, 2013  Views 2701
jam and chutney
Aug 13, 2016  Views 257
Jul 21, 2014  Views 2233
Feb 21, 2013  Views 2819
yeuodu Whk n;a fjkqjg n;a Whkak w¨;a l%u
Nov 18, 2015  Views 2239
Dec 06, 2012  Views 2214
Feb 02, 2013  Views 2211
Aug 15, 2014  Views 2260
  Models mirror
jinal pandya
images (0)
Framez
images (16)
Swathika-Hot-Photos
images (0)
Kangana Ranaut
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Sulanga Wage
mihidum athare obwa
Sundara Rathriyak Me
Oba Tharam
Sansun Hasun Gamana
penena nopenena dura
  Films
Sagara Peraliya
Yeh Kaisa Karz Boss
Idhu Kathirvelan Kad
Thanthiran
VUA Kungfu Full Movi
Aravaan
  Cartoons
SUTINMAATINs-2- (237
SUTINMAATIN (125) 20
Chandi 27.03.2013
Tin Tin Sinhala Cart
Silvester and Tweety
Chandi Sinhala Carto
wjia:d .Kkdjl§u wjdikdj fidhd wd cela ud f,dalhu fy,a¨ yeá - fudfyd;la kej;S lshjkak - Photos
Jan 03, 2017 12:02 pm
view 3216 times
0 Comments

wjia:d .Kkdjl§u wjdikdj fidhd wd cela ud f,dalhu fy,a¨ yeá - fudfyd;la kej;S lshjkak - Photos

relshd 30 lg whÿï l<d''
ta ish,af,ka ud m%;slafIam jqKd''
úYaj úoHd,fhka 10 jrla m%;slafIam jqKd''
24 fofkl=f.ka 23 fofkl=g /lshd ,enqKd'' ud m%;slafIam jqKd'''

Ôúf;a Èkkakï fld;klÈ yß jefgkak ´fka lsh,d iudcfha l;djla ;sfhkjd'

fudlo tfyu jegqKdu ke.sákak wruqKla jf.au ys;g Yla;shla ,efnkjd'

m%Yak <`. ÿla <`. Ôú; j,ska mek,d hk ñksiaiq w;f¾ wo Ôúf;a ch.;a;= yq`.la wh wjia:d .KkdjlÈu wid¾:l jqKq wh'


ta;a ta wid¾:lùu ;=,ska jeá jeà ke.sg,d Ôúf;a Èkmq wmQre ñksiaiq;a fï f,dafla by<u ;ekaj, bkakjd'

ta jf.a flfkla ;uhs Ök cd;slfhla jk cela ud'

Tyq wo Ökfha fojeks iy f,dalfhau 33 jeks fmdfydi;au ñksidhs'

;uka tf;la meñKs ÿIalr .ukau. fufia mjid ;snqKd'

ud úYaj úoHd, m%fõY úNd.h 3 jrla wiu;a úñ' uu úúO /lshd 30 lg whÿï l< kuq;a ta ish,af,ka m%;slafIam jqKd'

fla't*a'iS'wdh;kh uq,skau Ökhg meñKs úg mqoa.,hka 24 fofkl= /lshd i|yd whÿï l<d'

mqoa.,hska 23 fofkl=g tys /lshd ,enqKd m%;slafIam jqfKa ud muKhs'

uu fmd,sishg ne§ug wdYdjla we;sfj,d whÿï l< úg b,aÆïlrejka miafofkl= w;ßka ud muKla m%;slafIam jqKd' ydj¾â úYaj úoHd,fhka ud 10 jrla m%;slafIam jqKd~,

fudyq f,dalfha 33 jeks fmdfydi;au ñksid'

b;sx m%Yak <`.Û Ôú; ke;slr.kak" mek,d hk fkd,enqKq foa .ek ÿla fjk ,; fjk ñksiaiq w;r fudyqf.a Ôú; l;dfjka flfkl=g id¾:l ùug fkdyelso''@

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *