Ladies Article
Feb 14, 2013  Views 2201
ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak
Sep 22, 2015  Views 2212
Feb 20, 2014  Views 2619
Sep 14, 2014  Views 2180
Oct 01, 2014  Views 2147
Sep 14, 2013  Views 2270
Jul 24, 2013  Views 2123
Sep 12, 2012  Views 2144
  Models mirror
Bhagya Herath Birt Day Celebration
images (65)
Mr and Miss Leo
images (35)
Udari bull
images (5)
dusheni
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Adare Tharam
Manaloli Manamaliye
Ma Neth Kadalle
Pinsara Oba Hara
Sitha Hadai Ma Thani
Mage Daasama Piyawi
  Films
Zameen
Sandakada Pahana
Casanovva
Kattukulle Thiruvizh
Bambara Walalla
Tangled
  Cartoons
Sinhala Cartoon 35
VEERA -(03) 2014-11-
CHRISTMAS CAROL
Ben Ten Sinhala Cart
Sinbad cartoon
Ben Ten Sinhala Cart
wjia:d .Kkdjl§u wjdikdj fidhd wd cela ud f,dalhu fy,a¨ yeá - fudfyd;la kej;S lshjkak - Photos
Jan 03, 2017 12:02 pm
view 3203 times
0 Comments

wjia:d .Kkdjl§u wjdikdj fidhd wd cela ud f,dalhu fy,a¨ yeá - fudfyd;la kej;S lshjkak - Photos

relshd 30 lg whÿï l<d''
ta ish,af,ka ud m%;slafIam jqKd''
úYaj úoHd,fhka 10 jrla m%;slafIam jqKd''
24 fofkl=f.ka 23 fofkl=g /lshd ,enqKd'' ud m%;slafIam jqKd'''

Ôúf;a Èkkakï fld;klÈ yß jefgkak ´fka lsh,d iudcfha l;djla ;sfhkjd'

fudlo tfyu jegqKdu ke.sákak wruqKla jf.au ys;g Yla;shla ,efnkjd'

m%Yak <`. ÿla <`. Ôú; j,ska mek,d hk ñksiaiq w;f¾ wo Ôúf;a ch.;a;= yq`.la wh wjia:d .KkdjlÈu wid¾:l jqKq wh'


ta;a ta wid¾:lùu ;=,ska jeá jeà ke.sg,d Ôúf;a Èkmq wmQre ñksiaiq;a fï f,dafla by<u ;ekaj, bkakjd'

ta jf.a flfkla ;uhs Ök cd;slfhla jk cela ud'

Tyq wo Ökfha fojeks iy f,dalfhau 33 jeks fmdfydi;au ñksidhs'

;uka tf;la meñKs ÿIalr .ukau. fufia mjid ;snqKd'

ud úYaj úoHd, m%fõY úNd.h 3 jrla wiu;a úñ' uu úúO /lshd 30 lg whÿï l< kuq;a ta ish,af,ka m%;slafIam jqKd'

fla't*a'iS'wdh;kh uq,skau Ökhg meñKs úg mqoa.,hka 24 fofkl= /lshd i|yd whÿï l<d'

mqoa.,hska 23 fofkl=g tys /lshd ,enqKd m%;slafIam jqfKa ud muKhs'

uu fmd,sishg ne§ug wdYdjla we;sfj,d whÿï l< úg b,aÆïlrejka miafofkl= w;ßka ud muKla m%;slafIam jqKd' ydj¾â úYaj úoHd,fhka ud 10 jrla m%;slafIam jqKd~,

fudyq f,dalfha 33 jeks fmdfydi;au ñksid'

b;sx m%Yak <`.Û Ôú; ke;slr.kak" mek,d hk fkd,enqKq foa .ek ÿla fjk ,; fjk ñksiaiq w;r fudyqf.a Ôú; l;dfjka flfkl=g id¾:l ùug fkdyelso''@

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *