Ladies Article
Jan 05, 2015  Views 2195
Aug 11, 2013  Views 2159
Nov 07, 2012  Views 2197
ñrsia l=vq f.oroSu yod.uq
Jul 18, 2015  Views 2165
Feb 18, 2013  Views 2397
Jul 09, 2013  Views 2182
k;a;,g ri lEu j¾.
Dec 16, 2015  Views 2429
orejdg wjYH mßÈ lsß ksIamdokh
Sep 13, 2012  Views 2238
  Models mirror
Umayangana photos
images (24)
2013 Global Celebration
images (20)
Udeni Attanayake
images (9)
actress-pooja-umashankar
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
Dahasin Sadi Pem Sit
Neka Uyan Wathu Madi
Sangawanu Mena
Nodaka Inna Ba Matan
Nil Nelume
Labendiye
  Films
Kinihiriya Mal
Punch Lady
Humpty Sharma Ki Dul
Thana Kirilli
Durai
Chaahat Ek Nasha
  Cartoons
Sellam gedara 11-15
Gajat Podda 2014-04-
KRISHNA BALRAM- (30)
CHANDI 21 - 2014-02-
MAD 01-24
WALAS MULLA (04) 201
aêfha we;a; me;a; fukak - Photos
Jan 05, 2017 11:39 am
view 3208 times
0 Comments

mdr ueo leäÉp njqif¾lg fmd,sisfhka ,shmq ov fld,hla .ek nqlsfha me;sfrk isoaêfha we;a; me;a; fukak - Photos

miq.sh ldf,a mqrdjgu r: jdyk ov .ek yeu;eku l;dnyla we;sjqKd'

fï lshkak hkafk;a ta jf.a wuq;=u ov l;djla .ekhs' wä 40 È. f;,a njqirhla fyals;a; yxÈfhÈ ld¾ñl fodaIhlg ,lafj,d'


t;kg wdmq mE,shf.dv r: jdyk fmd,sisfha ks,OdÍka Tyqg ovfld,hla ,nd§,d ;sfhkafka ud¾.h wjysr lsÍfï jroghs'

jdykhla fkdis;+ fudfyd;l ld¾ñl fodaIhlg ,laùulÈ;a fï úÈyg ov fld,hla fokak mq¿jkao''@

fï .ek fmd,sisfha Wiia ks,Odßfhl=f.ka weyqjdu Tyq lsõfõ kS;s fmdf;a i|yka fjkafka fudkhï fya;=jlska fyda ud¾.h wjysrùula jqfKd;a talg ovhla ksl=;a lsÍfï yelshdj mj;sk njhs'

;jo Tyq lsõfõ jdykhla mdrg odkak l<ska Odjkhg iqÿiq ;;a;ajfhka mj;Skï muKla th ud¾.hg we;=,;a l< hq;= njhs'

;jo hdka;%sl fodaIhla we;s jqfKd;a th ßhÿrdf.a ÿ¾j, kv;a;=j nj;a ud¾.hl§ fuf,i jdykhla wjysr ùulska ;j;a fldmuK m%udKhla wmyiq;djhg m;ajkafkao hkak;a is;d ne,sh hq;= njhs Tyq mejiqfõ'

flfydu jqK;a fuu isoaêh .ek uqyqKq fmdf;a m,lr ;snqfKa fuf,iska'
 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *