Ladies Article
orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï
Jun 16, 2016  Views 2156
Mar 02, 2013  Views 2135
Oct 11, 2013  Views 2165
wvq uqo,ska flá ld,hlska iajdNdúl l%uj,ska ,iaik fjuqo@
Nov 30, 2016  Views 372
Sep 24, 2013  Views 2149
ksfrda.S flia l,Tlg f.oroSu i;aldr
Aug 12, 2015  Views 2192
Feb 14, 2013  Views 2161
Nov 11, 2013  Views 2563
  Models mirror
Sachini Siriwardhana
images (11)
Senasuru Maruwa
images (20)
Thisara Perera and Sherami
images (31)
Gayesha Perera new
images (29)
  Song of the Day - Lyrics
Sanda Ma Ha Sinasuna
Bol Pini Watena....
Jagan Mohini [ Saras
pin pat as ekak ranp
Mindada Hee Sara
Sujatha Diyani Theme
  Films
Attarrintiki Daaredi
Jai
Bramman
Tiger Vishwa
Rosi
Aba
  Cartoons
SUTINMAATIN (166) 20
VEERA-2 (12) 2015-11
Kawuda Boy
ALI MALLI MAMAI 11
AUSTIN and JUSTIN 20
MAD 2014-06-27
ckm%sh k¿ rð; ysrdka lsksiaila i.jdf.k isáh§ udÜgqfjhs - ùäfhda
Jan 05, 2017 11:58 pm
view 3210 times
0 Comments

ckm%sh k¿ rð; ysrdka lsksiaila i.jdf.k isáh§ udÜgqfjhs - ùäfhda

b;ska jhs*a ug wem,a ´k lsh,d b,aÆju wem,a wrka lm,d fokjd

rð; ysrdka ke;akï msxfmdx lsõju fkdokakd flfkla keyefka' b;ska ldg;a fydfrka rð; ysrdka lrmq jevla ms<sn|j wmsg wdrxÑjqKd'

wmsg ta wdrxÑh ,enqfKa ,ysre;a tlal k;a;,a, iqmsß idofha§'


rð; .ek fï foaj,a lsõfõ rx.k Ys,amS l=udr ;sßudÿr úiska' Tyq ta .ek lsõfõ fï úÈhg'''

rð; yeufj,dfju lsksiaila ;shka bkakjd wf;a' ux weyqõjd wehs @ lsh,d'
ux weyqõjd lsksiaila <.Û ;shdf.k bkafka fudlgo lsh,d'
f,dafla k¿ ks<sfhda idlal=fõ lsksis ;shka bkakjd wy,d ;sfhkjo'

b;ska k;a;,a idoh fj,dfõ§ l=udr ;sßudÿr úiska rð;f.a <.Û ;sì,d lsksiaila t<shg wrka ;snqKd'

b;ska ta fj,dfõ l=udr ;sßudÿrf.a m%Yakj,g rð; W;a;r ÿkafka fï úÈhg'

uf.a wdiu lEu ;uhs mdka' yÈiaishlg Th fm;s lmmq mdka ,efnkjd'
tfyu ke;s mdka ,efnkjd' fm;a;la folla lmd.kak" ng¾ álla .d.kak ;uhs tal ;shka bkafka'
wks;a fya;=j ;uhs jhs*a wdihs m<;=re lkak' m<;=re lmkak úÈhla keye' ukafkka lmkako'
fmdf<dfõ .y,d lvkako fmd,a ì¢kjd jf.a'
b;ska jhs*a ug wem,a ´k lsh,d b,aÆju wem,a wrka lm,d fokjd' uu iajdñhd úÈhg ux tajd fydh,d n,kak ´k'

fï .ek i|yka jqKq ishÆ úia;r iys; ùäfhdaj my;ska krUkak''''


 


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *