දෙනෝදාහක් එලිපිට, මැඩෝනගේ අලුත්ම උණසුම් හාදුව ....
Views   1427
fldhdf uyu wf, fjk .Ksldjka ,xldf fld,af,la fydfrka fhda lr,d
Views: 1390
fld,a,g hjmq ksrej;a fi,a*sh jer,d ;d;a;g .syska fl,af,l=g jqKq kakeysh'
Views: 1360
Wl=iq khs udrdka;sl igk n,kakflda wka;sug fjk foa ,n fhdaj fukak Tn;a n,kak
Views: 1421
.eyeKqka iy msßñka ji`.hg .;a ird.S fcks*¾f.a ùäfhdaj msgfõ''''
Views: 1341
ks hyfka iqj kakg fkdka |g iehd b.ekajQ wmQre mdvula'''
Views: 1299
oIaG lr mq;d uerE m,sh .kak msfhla kd.fhl=j fmd<fõ .id urd oeuQ yeá - ùäfhda
Views: 1339
u odk gh tlla fkdys;mq fj,djl mqmqr,d f ukqiaihdg fjk jef n,kak'' Tn;a miaifuka''
Views: 1451
fmj;d rjgd fjk;a ;reKhskaf.a myi ,nkakg whdf,a hk ;reKshlf.a l;dj''
Views: 1402
jev ìulska oejeka; wekfldkavdfjla u;=fjhs
Views: 1480
lsUqf,laj keÜfgka w,a,d f.dvg odk ,xldfõ fld,af,da álla
Views: 1302