දෙනෝදාහක් එලිපිට, මැඩෝනගේ අලුත්ම උණසුම් හාදුව ....
Views   1250
l=reKE., fl,af,l=g .ymq fld,af,lag isoaojqKq foa fukak
Views: 1219
fl,af,la tlal ldufl ;ksjQ ,xldf fld,af,la
Views: 1220
kd.fhla iy msUqfrla je,a,jdfha§ urdf.k uereKq yeá ) ùäfhda
Views: 1222
Ykqo%sf.a dubsmash tlg fld,af,da ;=kafofkla kakq mg nhs tlla fukak''
Views: 1219
fld,a,g hjmq ksrej;a fi,a*sh jer,d ;d;a;g .syska fl,af,l=g jqKq kakeysh'
Views: 1225
nhsislf,a wdj ;reKfhla lE.,a, mdr ueo CTB nia tlg hgjqKq ye
Views: 1218
m%§maf.a fmï isysfka iaf,da j¾Ika tlg fïkld ysre k;a;,a mdáfha oeïu vdkaia tl'
Views: 1221
.fya b|ka nhsisl,a mk w;au isiag tl fukak''
Views: 1219
ldufl leurdjla fi lr,d fld,af,la fl,af,l=g lrmq msiaiq yefok jevl fhdajla''
Views: 1248
l f;,a kdf.k .= fl<shla hk msiaiq fl,af,da fokafkla''`
Views: 1216